"Predstavitev

Vizija Gimnazije Vič

Učiteljski zbor Gimnazije Vič, naši dijaki in njihovi starši smo skupaj oblikovali, sprejeli in zapisali vizijo in temeljne cilje Gimnazije Vič.

Vizija šole je, da dijak Gimnazije Vič v štirih letih šolanja razvije sebe kot osebnost, usvoji znanja in spretnosti v skladu s cilji gimnazijskega programa, zna in zmore znanje uporabiti in se nauči kvalitetno živeti v skupnosti.

To pomeni, da:

 • pridobi široko splošno znanje;
 • usvoji vseživljenjska znanja in veščine na vseh predmetnih področjih (ključne kompetence),
 • usvoji znanje v skladu z zahtevami mature;
 • usvoji strategije za zahteven univerzitetni študij in
 • načrtovanje kariere;
 • je usposobljen za vseživljenjsko učenje;
 • razvije strategije mišljenja, je sposoben samostojnega, kritičnega odločanja;
 • razvije sposobnosti za reševanje problemov, načrtovanje in timsko delo;
 • usvoji komunikacijske spretnosti
 • in spretnosti za obvladovanje sodobnih tehnologij.

Želimo, da dijak osebnostno zraste in postaja vedno bolj celovita, samostojna in odgovorna oseba, ki zna živeti in delati z drugimi, zato da:

 • razvije pozitivno samopodobo in
 • ponotranji občečloveške moralno-etične vrednote in sprejema učenje kot vrednoto;
 • razvije občutek za lepo;
 • je usposobljen za življenje v družini in družbi;
 • razvije občutek za sočloveka in
 • spoštuje naravno in kulturno dediščino svojega in drugih narodov.

Doseganje naše vizije zmoremo z razvojnim pristopom k oblikovanju in posodabljanju programa, ustvarjanju vzpodbudnega delovnega okolja, vključevanju vseh zaposlenih, dijakov, staršev in drugih ter odpiranjem šole v okolje.

V ta namen vzpodbujamo neprestano izobraževanje in timsko delo zaposlenih.

Za kolektiv Gimnazije Vič
mag. Alenka Krapež, ravnateljica