Dejavnosti

Mednarodni projekt POVEZANI - V ISKANJU REŠITEV

Povezani

Osnovno sporočilo projekta je pomen odgovornega ravnanja in aktivnega delovanja vsakega posameznika za strpnost, nenasilje in doseganje svetovnega miru. Cilj uresničujemo z obravnavo vsebin MUN konference 2016 v organizaciji Convitto Nazionale Paolo Diacono, Cividale del Friuli ITALY z naslednjih področij: globalno državljanstvo, zbliževanje kultur, mir in človekove pravice, medkulturno učenje, izobraževanje za trajnostni razvoj ter vloga ZN pri reševanju svetovnih problemov.

V prvem delu projekta sodelujeta partnerski šoli Gimnazija Vič, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Cividale del Friuli ITALY v obliki izmenjave dijakov ter s sodelovanjem v projektu MUN v organizaciji italijanske šole. V drugem delu obe šoli vabita svoje partnerske šole v domovini in tujini ter šole iz lokalnega okolja k sodelovanju na ustvarjalnem natečaju, POVEZANI - V ISKANJU REŠITEV, v katerem bodo lahko izbrali eno od naslednjih oblik izražanja:

 • Kratki film
 • Glasbena predstavitev
 • Dramska uprizoritev
 • Risba, strip
 • Kritični esej
 • Fotografija

Teme za ustvarjalni natečaj 2017/18

 • Razvoj šolskega sistema, ki bo omogočal enakopraven dostop do kvalitetne izobrazbe za vse državljane sveta
 • Zaščita pravice do svobodnega izražanja v novinarstvu
 • Problem zagotavljanja varnih koridorjev za humanitarno pomoč in prehod beguncev
 • Vprašanje zaščite in ponovne vključitve otrok vojakov (mladoletni vojaki) v varno družbeno okolje
 • Pogled na prvo svetovno vojno 100 let kasneje
 • Vprašanje omejevanja kriminala v suburbanih območjih velikih mest
 • Boj proti pranju denarja
 • Oblikovanje etičnega kodeksa v turizmu
 • Vprašanje varnosti in zaščite turistov
 • Napetosti v Ukrajini
 • Preprečevanje terorističnih napadov samorekrutiranih teroristov (t.i. volkov samotarjev)

Aktivnosti v projektu:

Cilji projekta

 1. Z raziskovanjem na MUN-u obravnavanih tem dijaki pridobivajo nova znanja o aktualnih svetovnih družbenih in okoljskih problemih.
 2. Dijaki pridobijo spretnosti in veščine s področja nastopanja, argumentiranja, kulturnega dialoga, sodelovalnega dela. V vlogi delegatov različnih držav spoznajo poklice povezane z mednarodnim delovanjem.
 3. S postavitvijo dijakov v vlogo delegatov se naučijo sprejemati drugačnost, zavedajo se nujnosti sožitja različnih posameznikov, narodov in držav. Zaradi mednarodne udeležbe imajo dijaki priložnost navezovati stike z vrstniki iz drugačnih kulturnih okolij.
 4. Z delovanjem v projektu se dijaki razvijajo v odgovorne, družbeno kritične, strpne in odprte posameznike.

Promocija

Projekt bo predstavljen na spletni strani Gimnazije Vič, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Cividale del Friuli ITALY, UNESCO ASP mreže, javna občila (in spletne strani sodelujočih šol).

Poročanje o poteku projekta bo teklo preko šolskih glasil udeleženih šol in njihovih spletnih strani ter strani UNESCO ASP mreže.

Rezultate natečaja bomo predstavili v obliki za javnost odprte razstave na Gimnaziji Vič, izdelki bodo objavljeni na spletnih straneh obeh šol, v šolski publikaciji, lokalnih medijih.

Na zaključno srečanje z javno predstavitvijo izbranih izdelkov bodo povabljeni tudi predstavniki medijev in lokalnih skupnosti.