Dejavnosti

Projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

Namen projekta je sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje v okviru ukrepa podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022-2023.

Aktivnosti VIZ so tako usmerjene v nadgradnjo obstoječih aktivnosti s poudarkom na sistemskem ter celostnem pristopu k VITR.

Projekt poteka pod okriljem Zavoda RS za šolstvo, poleg tega pa v projektu sodelujejo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Center RS za poklicno izobraževanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Andragoški center Slovenije, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje RS in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS.

V projektu sodeluje 38 vzgojno-izobraževalnih zavodov, med njimi tudi naša šola.

cilji vitr

Na ravni šole želimo cilje trajnostnega razvoja vključiti v različne dejavnosti in nadgraditi obstoječe aktivnosti, ki na šoli že potekajo. Da bomo zastavljene cilje dosegli, smo si zadali, da v okviru projektnega dela, ki ga izvajamo v vseh oddelkih 2. letnikov v sklopu različnih medpredmetnih povezav, dijaki v skupinah izberejo posamezne cilje VITR, na katerih bodo temeljile njihove aktivnosti v smeri trajnostnih sprememb tako na ravni posameznika, oddelčne skupnosti kot celotne šole. Mentorji jih bomo pri tem usmerjali in vodili, da bodo poglobili svoje razumevanje o pomenu trajnostnega razvoja in delovanja, oblikovali lastne vrednote in stališča ter znali kritično ovrednotiti različne vire, s katerimi se bodo srečavali pri svojem delu. K različnim aktivnostim, ki jih bomo izvajali, želimo spodbuditi tudi ostale dijake in profesorje ter vse zaposlene, da cilje VITR vključujejo v svoj pouk in delovanje ter se aktivno povezujejo med seboj v okviru medpredmetnih povezav ali različnih aktivnosti. Naš cilj je tudi nadgraditi obstoječe primere dobrih medpredmetnih povezav, dopolniti mrežo zunanjih partnerjev za sodelovanje na področju spremljanja in delovanja na podnebni problematiki ter cilje VITR povezati s cilji projekta UNESCO.