Dejavnosti

SKOZ (Središče Karierne Orientacije Zahod)

Gimnazija Vič je ena izmed prejemnic sredstev razpisa ki ga je v avgustu 2017 razpisalo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. S tem Gimnazija Vič postaja center za vzpodbujane dela z nadarjenimi dijaki in se zavezuje k njihovi kakovostni karierni orientaciji. Projekt se zaključi s koncem leta 2020, v tem času pa bomo skupaj s šolami iz Zahodne kohezijske regije, raziskovalnimi partnerji in partnerji iz gospodarstva vzpostavili trdno in delujočo mrežo organizacij, ki bodo s projekti vzpodbujala najbolj nadarjene dijake.

NADARJENOST v okviru projekta SKOZ

Ena izmed ciljnih skupin projekta (mentorji, ravnatelji, zunanje organizacije, nadarjeni dijaki) so nadarjeni dijaki, ki so v šolskem prostoru že identificirani kot tudi tisti, katerih nadarjenost ni nujno formalno prepoznana, a izkazujejo velik interes za udejstvovanje na določenih področjih in izkazujejo uspehe. Učni uspeh pri identifikaciji za sodelovanje v tem projektu ne igra najpomembnejše vloge. Za sodelovanje bodo dijaki morali Središču posredovati izpolnjen prijavni obrazec in motivacijsko pismo ter priporočilo vsaj enega mentorja (šolskega ali zunanjega), ki jasno opredeljuje prepoznavanje kompetenc na določenem ali več področjih dela.

Cilji Središča so v času izvajanja razpisa:

  • povezati sodelujoče šole v sodelujočo mrežo šol: preko promocije in javnega poziva enkrat letno bomo v projekt vključili šole in njihove dijake. Mreža bo vzpostavljena tudi preko spletne platforme, ki bo omogočala hitro komunikacijo in deljenje izkušenj. Mreža in povezanost se bo krepila tudi na vsakoletnemu dogodku strokovne konference in srečanja mentorjev.
  • povezati nadarjene dijake s podpornim okoljem: dijaki bodo na podlagi formiranega IND (individualni načrt dela) povezani s specifični subjekti iz podpornega okolja, kjer se bodo intenzivno ukvarjali s področjem dela v splošno spoznavnem procesu kot tudi v specifično raziskovalnem,
  • povezati šole s subjekti podpornega okolja: povezava šol s subjekti podpornega okolja bo najtesnejša na nivoju partnerskega mentorstva, v okviru katerega bodo sodelovali šolski mentor, zunanji mentor in dijak pri pripravi in realizaciji IND.
  • vzpostaviti delujoč model karierne orientacije nadarjenih dijakov, še posebej na področjih, ki jih pokriva Pametna specializacija S4 in SRIP-i: s predlaganimi aktivnostmi bomo v sodelovanju z vzpostavljeno mrežo šol, podporega okolja in partnerjem sklopa 2 tega razpisa, razvili model karierne orientacije nadarjenih dijakov, ki bo primeren za implementacijo v šolski sistem.
  • zagotoviti trajnost aktivnosti tudi po zaključku projekta.

VRSTE PROJEKTOV / AKTIVNOSTI

Projekti in aktivnosti, ki jih bo Središče izvajalo ali podprlo se opirajo tri področja: naravoslovje in tehnika, družboslovje, humanistika in umetnost. Središče bo aktivnosti sofinanciralo ali v celoti pokrilo finančno strukturo posamezne vsebine.

P1: Podpora aktivnosti, ki že potekajo na šolah

Središče bo na šolah v Zahodni kohezijski regiji izvedlo analizo o obstoječih aktivnostih dela z nadarjenimi dijaki. Po presoji s šolo, šolskimi mentorji in drugimi morebitnim izvajalci projekta bo Središče določila obseg izvajanja in financiranja / sofinaniranja aktivnosti.

V šolskem letu 2017/18 bomo izvedli poziv šolam, da priglasijo aktivnosti, ki bi jih želeli v 2018/19 vključiti v program Centra. Pogoj za vključitev aktivnosti v program centra je poleg ustrezne vsebine tudi sodelovanje vsaj enega zunanjega partnerja (lokalno podjetje, raziskovala inštitucija, društvo, …) pri izvajanju vsebine.

P2: Podpora individualnim / skupinskim raziskovalnim projektom

Raziskovalni projekti (raziskovalne naloge) možnost šole, da svoje dijake tarčno umeri na zunanje institucije, kjer jim zunanji strokovnjaki lahko pomagajo pri njihovih nalogah. Raziskovalne naloge z različnih področij bo Središče razpisalo za vse dijake Zahodne kohezijske regije vsaj na javnem letnem pozivu šolam.

Raziskovalne naloge šole ali šolski mentorji lahko prijavijo same, enako lahko storijo dijaki.

P3: Projekti zunanjih izvajalcev

Namen Centra je vzpodbuditi šole, da v lokalnem okolju, za izvajanje aktivnosti, poiščejo mentorje, svetovalce in strokovnjake izven srednješolskega okolja. Projektu vključujejo sodelovanje s fakultetami, podjetji in društvi z namenom vključevanja dijakov v programe, ki vzpodbujajo njihovo kreativnost. Programe lahko predlagajo šole, sicer pa jih Središče objavi v javnih pozivih, vsaj enkrat letno.

JAVNI POZIVI

Središče bo vsaj enkrat letno (sredina meseca marca) šolam poslal javni poziv z aktivnostmi na katere lahko prijavijo nadarjene dijake. Objavljene aktivnosti bodo objavljene na spletni strani Centra (http://skoz.si) in poslane na elektronski naslov srednjih šol v Zahodni kohezijski regiji. Nanje pa se lahko prijavijo dijaki iz celotne Slovenije.

Središče bo šole pozval tudi naj oddajo nabor aktivnosti, ki jih že izvajajo za nadarjene dijake in ki bi jih želeli izvesti. Dijaki pa lahko aktivnosti predlagajo tudi sami.

Za vse dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete na skoz@gimvic.org.