Delovanje šole in pouk

Ekskurzije

V program Gimnazije Vič vključujemo ekskurzije, ki so del rednega pouka izven učilnic, in nadstandardne ekskurzije.

Cilji in vsebine ekskurzij so povezani z učnimi načrti predmetov. Predstavljajo obliko šolskega dela, ki dijakom omogoča aktivno učenje, primerjanje in povezovanje znanj ter razvijanje sposobnosti samostojnega in/ali timskega dela. S poznavanjem navodil in kriterijev za delo dijak razvija tudi kritičnost in samokritičnost. Uči se vrednotiti svoje delo.

Ekskurzije vključujemo v letni delovni načrt skladno s šolskim koledarjem in z organizacijskimi možnostmi.

Ekskurzije, ki so sestavni del gimnazijskega programa, so obvezne za vse dijake v oddelku.

Nadstandardne ekskurzije izvajamo v času šolskih počitnic, ob vikendih in takoj po zaključku pouka. Razpisi za te ekskurzije so objavljeni na šoli.

Pravila na ekskurzijah si lahko preberete v pravilniku o šolskem redu Gimnazije Vič.

Ekskurzije in tabori iz šolskega programa

1. letnik

 • Dvodnevni spoznavni tabor, čas izvedbe: september, oktober.
 • Enodnevna ekskurzija s terenskimi vajami, z zgodovinsko, geografsko in umetniško tematiko. Čas izvedbe: junij.

2. letnik

 • Tridnevni raziskovalni tabor v enem od slovenskih krajev.
  Čas izvedbe: teden OIV.

3. letnik

 • Medpredmetna ekskurzija z obiskom slovenskega zamejstva.
  Čas izvedbe: september, oktober.
 • Po Cankarjevih poteh okoli Vrhnike.
  Čas izvedbe: junij.

4. letnik

 • Maturantska ekskurzija 4 dni – dijaki izberejo destinacijo skupaj z razrednikom.

Pogoji za udeležbo na nadstandardnih ekskurzijah in taborih

 • Dijak mora biti pozitivno ocenjen pri vseh predmetih.
 • Ne sme imeti vzgojnih ukrepov.

Opise in slike z ekskurzij lahko poiščete med dogodki.