Delovanje šole in pouk

Svet staršev

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Njegove pristojnosti so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja. Na sestankih Sveta staršev vodstvo šole in učitelji starše seznanijo z delom na šoli in rezultati v preteklem obdobju; starši sklepajo o nekaterih dodatnih dejavnostih na šoli, dajejo pobude za izboljšanje dela in sodelovanja.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika in njegovega namestnika, ki ju starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Predstavnik staršev oddelka predstavlja vse starše oddelka, posreduje sklepe, pobude in ideje z roditeljskih sestankov ter obvešča starše o vsebinah in dogovorih sestankov sveta staršev (na roditeljskih sestankih, po elektronski poti). V šolskem letu bosta najmanj dva sestanka Sveta staršev.

Predsednik Sveta staršev Gimnazije Vič je Peter Pogačar (peter.pogacar@gov.si).

Poslovnik sveta staršev Gimnazije Vič.