Delovanje šole in pouk

Fizika

Osnovni namen pouka fizike je spoznati in razumeti naravne pojave s področja fizike, pomembne fizikalne koncepte in teorije ter vplive odkritij v fiziki na razvoj tehnologije in s tem na naše življenje.

Dijaki usvajajo znanja in spretnosti s področja fizike ter ustvarjajo odnos do sebe in narave

  • z demonstracijskimi poskusi,
  • pri laboratorijskih vajah izvedenih klasično in z računalniško podprtimi meritvami,
  • s sodelovalnim učenjem, z eksperimentalnim raziskovanjem, pri terenskem delu,
  • pri medpredmetno zasnovanem projektnem delu, na strokovnih ekskurzijah,
  • ob sodelovanju z naravoslovno tehničnimi fakultetami in drugimi inštitucijami (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za znanosti o okolju, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Fakulteta za elektrotehniko, Inštitut Jozef Stefan, Lekarna Ljubljana, Hiša eksperimentov),
  • ob sodelovanju strokovnjakov v šoli in v specializiranih laboratorijih,

Če se želijo dijaki poglobiti v fizikalne probleme realnega življenja, se:

  • pridružijo raziskovalno tehničnim projektom,
  • udeležijo priprav za mednarodni turnir mladih fizikov (IYPT),
  • udeležijo natečaja za najboljšo fizikalno fotografijo,
  • pripravijo raziskovalno nalogo.

Poučujejo

  • dr. Vida Kariž Merhar
  • Timotej Maroševič
  • Barbara Hudovernik
  • laborant: Denis Pavlin