Delovanje šole in pouk

Biologija

S poukom biologije vzpodbujamo zanimanje dijakov za spoznavanje zgradbe, delovanja, soodvisnosti in razvoja živega. Pomemben del pouka je razumevanje in doživljanje povezanosti človeka z naravo, presoja in vrednotenje lastnih odločitev in dejanj, povezanih z odnosom do sebe, lastnega telesa in zdravega načina življenja.

To udejanjamo tako, da dijaki:

  • pri pouku spoznavajo in uporabljajo znanstveno metodo dela in upoštevajo etiko dela z živim,
  • samostojno opazujejo, zbirajo podatke in jih kritično vrednotijo, pri laboratorijskem in terenskem delu raziskujejo lastnosti in zakonitosti živega,
  • sodelujejo pri številnih oblikah pouka izven učilnice – terensko delo, naravoslovni in raziskovalni tabori, ekskurzije …
  • obiskujejo različne zunanje institucije (živalski in botanični vrt, Oddelek za biologijo UN, Center za razvoj algnih kultur, biološko čistilno napravo),
  • pripravljajo projektne naloge na interdisciplinarnih področjih,
  • se udeležujejo predavanj in delavnic, ki jih pripravijo vabljeni strokovnjaki različnih strokovnih institucij

Dijaki lahko potešijo svojo radovednost in svoje znanje razširijo tudi:

Poučujejo

  • Sonja Artač
  • Barbka Černe Gresl
  • Helena Potočnik Vičar
  • laborantka: Ksenija Švigelj Mastikosa