Delovanje šole in pouk

Predmeti

V spodnji rubriki vam predstavljamo predmete, ki jih poučujemo na Gimnaziji Vič. Pravo življenje predmtov se odvija v e-učilnicah …

Angleščina

Učenje tujega jezika pomeni veliko več kot le učenje besedišča in slovnice. Pomeni spoznavanje kultur drugih narodov, vzpodbujanje bolj odprtega načina razmišljanja in širjenje pogleda na svet.

Nadaljuj branje »

Biologija

S poukom biologije vzpodbujamo zanimanje dijakov za spoznavanje zgradbe, delovanja, soodvisnosti in razvoja živega. Pomemben del pouka je razumevanje in doživljanje povezanosti človeka z naravo, presoja in vrednotenje lastnih odločitev in dejanj, povezanih z odnosom do sebe, lastnega telesa in zdravega načina življenja.

Nadaljuj branje »

Filozofija

Pri filozofiji dijaki ob preučevanju klasičnih filozofskih tekstov razmišljajo o temeljnih vprašanjih človeka in sveta, družbe in narave. Ugotavljajo, kaj je subjektivnost in kaj ideološka pristranskost ter kakšne so povezave med filozofijo, religijo, znanostjo in umetnostjo.

Nadaljuj branje »

Fizika

Osnovni namen pouka fizike je spoznati in razumeti naravne pojave s področja fizike, pomembne fizikalne koncepte in teorije ter vplive odkritij v fiziki na razvoj tehnologije in s tem na naše življenje.

Nadaljuj branje »

Geografija

Geografija ni le učenje iz knjig, temveč predvsem spoznavanje različnih držav, pokrajin, kultur, ljudi, naravnih in kulturnih znamenitosti. Zato se pogosto podamo na pot.

Nadaljuj branje »

Glasba

Glasba je pojem, ki ga lahko razlagamo na več načinov. Lahko je označen kot umetnost, oblika zabave ali nasprotje govora oziroma hrupa.

Nadaljuj branje »

Informatika

Danes se zdi, da zna že mali otrok ravnati z računalnikom, a prava vrednost te naprave se pokaže, ko lahko resnično SAM narediš z računalnikom tisto, kar želiš. Ta znanja dijaki pridobivajo pri informatiki.

Nadaljuj branje »

Italijanščina

Italijanščina poteka od prvega do četrtega letnika kot 2. tuji jezik. Dijaki lahko z ekskurzijami pobliže spoznajo kulturo Italije. Na šoli poteka tudi fakultativni pouk italijanscine

Nadaljuj branje »

Kemija

Razumevanje temeljnih kemijskih zakonitosti pomaga človeku pri orientaciji v množici izdelkov, tako prehrambenih kot kozmetičnih in tudi mnogih drugih, ki nas obdajajo in vplivajo na kakovost našega življenja.

Nadaljuj branje »

Likovna umetnost

Pri umetnostni zgodovini razmišljamo o razvoju umetnosti, medsebojni povezanosti ter vpetosti v družbena dogajanja, razvijamo sposobnost utemeljevanja stališč, kriterijev in pogledov na likovno umetnost.

Nadaljuj branje »

Matematika

Pri pouku matematike dijaki pridobijo dovolj znanja za dobro opravljeno maturo, nadaljevanje študija na katerikoli fakulteti in uspešno reševanje problemov tudi v vsakdanjem življenju.

Nadaljuj branje »

Nemščina

Pouk nemščine vsebuje poleg elementov klasičnega učenja še elemente sodobne komunikacije, kjer poteka pouk v manjših skupinah z rojenim govorcem.

Nadaljuj branje »

Psihologija

Pri psihologiji spoznavamo sebe in se skozi to učimo razumeti druge. Ugotavljamo, zakaj se pojavi določena oblika vedenja in skušamo razumeti razlike med nami.

Nadaljuj branje »

Slovenščina

Dijaki pri slovenščini spoznavajo literarne klasike in literarno teorijo, lepoto jezika in njegove zakonitosti, razvijajo svoje sposobnosti izražanja in funkcionalno pismenost.

Nadaljuj branje »

Sociologija

Pri sociologiji dijaki ob učenju temeljnih socioloških konceptov razvijajo razumevanje večplastnosti in prepletenosti družbenega in osebnega življenja.

Nadaljuj branje »

Španščina

Na Gimnaziji Vič imamo španščino kot drugi tuji jezik, od prvega do četrtega letnika, pa tudi kot tretji. Je maturitetni predmet. Obstaja pa tudi možnost fakultativnega pouka na nižji in višji ravni.

Nadaljuj branje »

Športna vzgoja

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti mladega človeka. Je sestavni del življenja in dela na šoli.

Nadaljuj branje »

Zgodovina

Pri pouku zgodovine dijaki ob študiju virov, vživljanju v zgodovinske osebnosti, pa tudi ob delu na terenu ter pripravah ekskurzij in na samih ekskurzijah razvijajo zavedanje o razvojnosti družbe in sveta.

Nadaljuj branje »

Projektno delo

Projektno delo, ki se zaključi s predstavitvijo dela na spletnih straneh, je povezava različnih predmetov in informatike. Dijaki načrtujejo in delajo v skupinah. Tako se v sodelovalnem vzdušju učijo določenih vsebin in poglabljajo informacijsko pismenost.

Nadaljuj branje »