Delovanje šole in pouk

Knjižnični red

 1. Članstvo

  Vsak učenec, ki se vpiše na našo šolo, postane član šolske knjižnice. Člani so tudi vsi profesorji in ostali delavci šole. Vsi dijaki dobijo ob vpisu člansko izkaznico, ki jo uporabljajo vsa štiri leta. Članarine dijaki ne plačujejo. Knjižnično gradivo si lahko izposojajo med šolskim letom samo s svojo lastno izkaznico. V primeru, da dijak izkaznico izgubi, to takoj javi v knjižnico, da mu izdamo nadomestno izkaznico.

 2. Izposoja

  Člani šolske knjižnice si lahko izposojajo neomejeno število knjig in revij, ki pa jih morajo redno vračati. Rok izposoje za knjižno gradivo je 14 dni, za revije 3 dni. Čitalniškega in neknjižnega gradiva ne izposojamo. Knjižnica ima pravico rok izposoje skrajšati, če gre za posebej iskano gradivo.

 3. Zamude, opomini, odškodnine

  Zamudnin knjižnica ne zaračunava. Dijaku preneha izposojati knjige, če jih ta ne vrača redno. Opomine dijaki dobivajo mesečno preko obvestil razrednika. Poškodovano in izgubljeno gradivo dijaki nadomestijo z enako enoto. Za knjižno gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti z novim, dijak plača odškodnino v vrednosti nove knjige ali nadomesti s po vsebini enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko. Četrtošolci si gradivo izposojajo pod enakimi pogoji do konca pouka. Vrniti ga morajo, preden dobijo spričevalo četrtega letnika. Vse poravnane obveznosti v knjižnici so pogoj za izposojo gradiva, ki ga potrebujejo za maturo. To gradivo morajo vrniti najkasneje do zadnjega dne ustne mature. Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si to gradivo lahko izposodijo tudi čez počitnice, vendar se morajo o tem pravočasno dogovoriti s knjižničarko.

 4. Delovni čas

  Knjižnica je za uporabnike odprta od 7.45 do 11.00 in od 12.00 do 15.00

Uporabniki morajo upoštevati knjižnični red. V primeru kršitve si gradiva ne morejo izposojati, dokler ne poravnajo vseh obveznosti do knjižnice.

knjige