Delovanje šole in pouk

Šolski sklad

Poslanstvo Šolskega sklada je, da financira dejavnosti, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa in omogoča, da so vsi dijaki, tudi tisti z oteženimi socialnimi okoliščinami deležni celotnega programa, ki ga šola vključuje v letni delovni načrt. Tako imajo vsi dijaki možnost za učinkovito pridobivanje trajnega temeljnega znanja in razvijanje svojih talentov v največji možni meri.

Delovanje sklada nadzoruje Upravni odbor, v katerem so predstavniki staršev in delavcev šole. Natančneje delovanje šolskega sklada opredeljujejo Pravila šolskega sklada.

Na seji Upravnega odbora Šolskega sklada smo sklenili, da starši štirikrat v letu in sicer oktobra, novembra, marca in maja prejmejo položnico z orientacijsko vsoto 20 €. Zbrani denar bomo razporedili za pokrivanje stroškov naslednjih dejavnosti, projektov in materiala:

 • dodatno delo z nadarjenimi dijaki (zunanje mentorstvo dijakom pri različnih projektih in krožkih),
 • kotizacije in prevoz dijakov na tekmovanja, "sladke vzpodbude" na tekmovanjih v šoli, simbolične nagrade za najboljše dijake,
 • dodatni material, ki ga dijaki potrebujejo pri interesnih dejavnostih in raziskovalnih nalogah,
 • delno financiranje tiskanja glasil, knjižic in drugega gradiva, katerega avtorji so dijaki Gimnazije Vič,
 • delno financiranje dejavnosti, ki so v rednem programu šole (terenske vaje, ekskurzije, tabori, učbeniški sklad, maturantski ples…) dijakom družin v finančni stiski,
 • delno financiranje naravnih govorcev,
 • delno financiranje "sadja v šoli",
 • drugo.

V šolski sklad Gimnazije Vič prispevajo starši dijakov Gimnazije Vič pa tudi drugi donatorji prostovoljno (Donatorska pogodba), od leta 2022 pa je mogoče prispevati tudi del dohodnine.

Člani Upravnega odbora šolskega sklada Gimnazije Vič:

 • Maša Novakovič, predsednica
 • Mojca Glaser Tehovnik, predstavnica šole
 • Nuša Završnik Ražen, predstavnica šole
 • Mojca Strmčnik Žemva, predstavnica šole
 • Špela Krasko Gerbec, predstavnik staršev
 • Darjan Tomažin, predstavnik staršev
 • Anita Potokar, predstavnca staršev